MATERIALINFO CHEF:SE

Format Panorama 1: Obs! två format att leverera: 1200 x 210 px (desktop) samt 640 x 480 (mobil).

Format Panorama 2: Obs! tre format att leverera: 1200 x 210 px och 680 x 382 px (desktop) samt 640 x 480 px (mobil).

Format Modul Sticky: 760 x 1140 px. 

Filformat jpeg/png/gif/html5: max 80 kB för webb och 50 kB för mobil.

Samtliga format exponeras med 50 % SOV och bokas per vecka.

Leverans: Annonsfiler samt länkinformation skickas till: annons@chef.se senast en vecka innan kampanjstart.

Bifoga även namn och kontaktuppgifter till er tekniska kontaktperson.

Riktlinjer
Alternativa format: Chefs kunder har rätt att exponera tre alternativa format per vecka om inte annat avtalats.
Webbläsare: Annonsproducenten ansvarar för att säkerställa att annonserna fungerar i alla aktuella desktop- och mobilversioner av följande webbläsare: Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox.
Producentens ansvar: Chef ansvarar ej för felpublicerat material om detta beror på att materialföreskrifterna ej följts eller på direkta felaktigheter i levererat annonsmaterial.

Villkor enligt GDPR, annonsörerns ansvar
1. Dessa villkor för hantering av data på Chefakademin i Stockholm ABs digitala kanaler så som chef.se är en integrerad del av avtalet (mottagandet av bokningsbekräftelsen) mellan Chefakademin i Stockholm AB och kunden (”Annonsören”) avseende Annonsörens köp av digitalt innehåll eller digital annonsering i Chefakademin i Stockholm ABs digitala kanaler.Annonsören godkänner nedanstående villkor vid en bokning i Chefakademin i Stockholm AB
2. I dessa Villkor ska nedanstående uttryck ha följande innebörd: ”Anonym Data” avser anonymiserad data som inte direkt eller indirekt kan hänföras till någon fysisk eller juridisk person;”Användare” avser användare och besökare av webbplatser kontrollerade av Chefakademin i Stockholm AB;”behandling” ska ha den innebörd som följer av motsvarande definition i tillämplig personuppgiftslagstiftning;”personuppgifter” ska ha den innebörd som följer av motsvarande definition i tillämplig personuppgiftslagstiftning;”samtycke” ska ha den innebörd som följer av motsvarande definition i tillämplig personuppgiftslagstiftning;”tillämplig personuppgiftslagstiftning” avser personuppgiftslagen (1998:204), personuppgiftsförordningen (1998:1191) och andra vid var tid gällande lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetsbeslut som är tillämpliga vid behandling av personuppgifter;”Tredjepartsleverantörer” avser sådan(a) tredje part(er) som Annonsören har ett direkt eller indirekt kontraktuellt förhållande med som avser Annonsering under Avtalet, inklusive, men inte begränsat till, den eller de företag som Annonseringen avser.”webbplats” avser de webbsidor som ligger under en specifik domän tillhörande Chefakademin i Stockholm AB samt andra digitala tjänster.
Förbud mot insamling av data
3. Annonsören åtar sig att, samt ska tillse att Tredjepartsleverantörerna åtar sig att, inte samla in, lagra, bearbeta eller på annat sätt hantera data avseende Användare. Således får Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna till exempel inte hantera data avseende Användare i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot Användare eller kategorisera/segmentera Användare i annat kommersiellt syfte genom att använda cookies eller andra spårningsmetoder på webbplatser kontrollerade av Chefakademin i Stockholm AB. Med undantag för vad som ovan anges i denna punkt 3 ska Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna ha rätt att samla in och hantera Anonym Data, dock endast i syfte att rapportera och följa upp antal visningar och konvertering (t.ex. antal klick, köp och registreringar) för Annonseringen, förutsatt att Annonsören och/eller Tredjepartsleverantörerna tillser att sådan insamling och hantering görs i enlighet med tillämplig lag.Annonsören är ensamt ansvarig för, att all användning av cookies eller andra spårningsmetoder samt all eventuell behandling av personuppgifter avseende Användare följer tillämplig personuppgiftslagstiftning och annan tillämplig lag.